Project Arthur Hildersham 

De Fontein des Levens

Arthur Hildersham (1563-1632)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschenen! 

Prijs € 26,95

De Fontein des Levens is een hertaling van het gedeelte uit ‘De Fonteyne des Levens’, dat handelt over de Samaritaanse vrouw. Het bevat 76 meditaties met veel geestelijk onderwijs, maar waarin ook praktische zaken aan de orde worden gesteld. De leer van de reformatie wordt sterk verdedigd tegenover de Rooms Katholieke Kerk, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de tijd waarin deze uitgave verscheen. Daarnaast bevat het geschrift rijke troost voor Gods aangevochten kinderen en wordt een rijke Christus aangewezen voor een arme zondaar. De auteur geeft blijk van een grote Schriftkennis, vrijwel elke uitspraak wordt onderbouwd met citaten uit Gods Woord.

 

 

 

 

 

 

 

Korte levensschets van Arthur Hildersham (1563-1632)

Arthur Hildersham werd geboren in 1563 te Stetchworth. Hij kreeg een rooms katholieke opvoeding, studeerde aan het Saffron Walden College en aan het Christ’s College te Cambridge. Hildersham bleek een begaafd student wat niet onopgemerkt bleef. Toen Arthur zich tijdens zijn studie aansloot bij de protestanten, weigerde zijn vader nog langer zijn studie te betalen. De graaf van Huntingdon, Henry Hastings, die had gehoord over de uitmuntende studieresultaten van Arthur, besloot de jonge Arthur financieel te helpen. Na de afronding van zijn studie zorgde dezelfde graaf voor een passende gemeente en zo werd Arthur predikant in de Church of St.Helen’s Ashby-de-la-Zouch.

Arthur was bevriend met John Ireton, de latere predikant van Kegworth. Onder invloed van deze Ireton werd Hildersham een overtuigd puritein, zeer tegen de zin van zijn roomse familie. Hildersham was ook literair uitvoerder van de laatste wil van John Dod en van Thomas Cartwright, die in 1603 is overleden. Hildersham was samen met Stephen Egerton één van de initiatiefnemers van de petitie Millenary.

Een beroemde tijdgenoot van Hildersham was William Lilly (geboren in 1602). Deze schreef een biografie over Hildersham met de titel ‘Geschiedenis van zijn leven en de tijd’. De docent van William Lilly was John Brinsley Senior, ook een bekende van Hildersham. Arthur heeft ook op het Burton-on-Trent College gedoceerd.

Rond 1615 kwam Arthur in contact met Franciscus Higginson. Franciscus werd in 1629 bevestigd in de gemeente Salem te Massachusetts, en was, door toedoen van Arhtur, ook een non-conformist geworden. Arthur was een achterkleinzoon van de 8e gravin van Salisbury, Margaret Pole. Deze gravin was de laatste persoon van de Plantagenet dynastie. Dit verklaart waarom koningin Elisabeth sprak over neef Hildersham.

In 1632 overleed deze vooraanstaande theoloog. Zijn zoon Samuël Hildersham (1594-1674) was eveneens predikant werd om dezelfde reden geschorst als destijds zijn vader. Beiden deelden de non-conformistische geloofsovertuiging.

Hildersham schreef een aantal werken.

De ‘Leer van het vasten’ verscheen in 1633, waarna een Nederlandse vertaling volgde in 1659. In 1634 was al een Nederlandse vertaling verschenen van de ‘Fonteyne des Levens en ‘De Historie van des Hovelincks Soon’.

Verder schreef hij ‘Theologia Practica’, een verklaring over de eerste negen verzen van Psalm 51, ‘Salomons Goede Raad’ (1658) en ‘Twee Godtvruchtighe Meditatiën’ (1669).

breBOdefonteinndeslevens1118-page-001.jp